Image not available
Image not available
Image not available

PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.


O projektu


V družbi živimo ljudje z enakimi pravicami. Fraza, prepogosto zapisana le na papir. Ljudje z oviranostmi se iz dneva v dan srečujejo s situacijami, v katerih so njihove osnovne pravice tako ali drugače kršene ali onemogočene. Eden od takšnih primerov je tudi pravica do parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Študija, ki je bila izvedena na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Pomembno pa je, da tega ne gledamo in razumemo samo v ozkosti pojava, temveč v takšnem vedenju prepoznamo znak širšega pomanjkanja moralne odgovornosti. Število kršitev, zaznanih tekom raziskave, je bilo tako visoko, da ne moremo govoriti o slučaju. V ta namen smo partnerji pripravili projekt ozaveščanja in promocije kulture odgovornosti ter vrednot na področju parkiranja na mestih za invalide, ki pod sloganom PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM (ne na mesta, rezervirana za invalide) ponuja rešitve za sistematično obravnavo problematike na več ravneh, ki so med seboj neločljivo povezane.

Kaj želimo s projektom doseči?


  • Ozaveščati o problematiki parkiranja invalidov in krepiti solidarnost do sočloveka v prometu in širši družbi.
  • Izpostaviti zaskrbljujoče rezultate raziskave, ki nakazujejo na nizko raven kulture v družbi in posluha do invalidov.
  • Vplivati na izboljšanje razmer, vezanih na parkiranje na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.
  • Spodbuditi širšo javno debato o kulturi v prometu in vključenosti.

Kako bomo to storili?


  • S predstavitvijo rezultatov raziskave in s spodbujanjem javne debate.
  • S strokovno razpravo o učinkovitosti obstoječega sistema nadzora, označevanja in kaznovanja neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.
  • S kampanjo, ki bo usmerjena na ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti o problematiki parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide.

Podporniki projekta


Društvo distrofikov Slovenije

Društvo distrofikov Slovenije

Društvo distrofikov Slovenije je prostovoljna, samostojna, nevladna in nepridobitna nacionalna invalidska organizacija, v kateri se združujejo mišično in živčno-mišično oboleli (distrofiki). Društvo predstavlja in zagovarja interese distrofikov, z izvajanjem različnih programov spodbuja njihovo aktivno in čim bolj neodvisno življenje, jim pomaga pri krepitvi talentov in zdravja ter promovira uresničevanje pravic in enakih možnosti invalidov.

Društvo distrofikov Slovenije »

Parkirna mesta, rezervirana za invalide, niso privilegij, ampak osnovni pogoj, da lahko invalidi sploh koristijo določeno parkirišče. Običajna parkirna mesta so zanje namreč pogosto neuporabna (npr. preozka za presedanje iz avta na invalidski voziček, preveč oddaljena od stavbe za osebe z okvaro vida ali osebe, ki težko hodijo, …). Dejstvo, da ta parkirna mesta pogosto zasedejo vozniki, ki jih ne potrebujejo, je največkrat posledica neznanja in nizke vozniške kulture. Zato je projekt »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« zelo pomemben, saj prispeva k odpravljanju nepotrebnih ovir, s katerimi se invalidi soočajo pri vsakodnevnih aktivnosti.

Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov Slovenije


Zveza paraplegikov slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije je članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice, ter interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Človekoljubna, dobrodelna, družbeno odgovorna in strokovna organizacija sama in skupaj s članicami ter drugimi opravlja dejavnosti na področju socialnega varstva.

Zveza paraplegikov Slovenije »

V Sloveniji je še vedno premalo osveščenih voznikov, ki se zavedajo, da v primeru parkiranja na parkirnem mestu, označenem za invalida, le temu onemogočijo parkiranje. Največkrat zaradi svoje nevednosti, včasih tudi zaradi objestnosti svoje dejanje opravičujejo z različnimi izgovori, kateri pa ne vzdržijo tehtnega argumenta. Opažamo tudi, da se zmanjšuje število brezplačnih parkirnih mest v mestnih središčih in v okolici javnih ustanov, ki jih invalidi največkrat potrebujemo. Označena parkirna mesta zaradi svoje širine omogočajo varen in samostojen izhod iz vozila vozniku invalidu ali sopotniku, kateri zaradi svoje invalidnosti uporablja ustrezen medicinski pripomoček. Zato apeliram na vse voznike, še posebno pa tiste, kateri delujejo na področju izobraževanja voznikov, da so parkirna mesta, rezervirana za invalide, namenjena izključno njim iz preprostega vzroka, ker je njihova funkcionalna sposobnost gibanja slabša in zaradi enakopravnega vključevanja v družbo potrebujejo te prilagoditve!

Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije


Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je reprezentativna nacionalna invalidska organizacija, ustanovljena z namenom zadovoljevanja skupnih potreb članov po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter storitev, posebej prirejenih za slepe in slabovidne. Za potrebe slepih in slabovidnih izvajajo številne socialne programe in posebne storitve, s ključnim namenom, da se lahko slepi in slabovidni čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v družbeno okolje. Danes Zveza povezuje 9 medobčinskih društev iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, Ptuja, Nove Gorice, Kopra, Novega mesta ter Murske Sobote.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije »

Tovrstna akcija je nujna predvsem iz vidika ozaveščanja javnosti o problematiki parkiranja na označenih mestih za invalide in spodbujanju spoštovanja različnosti v družbi. Zaradi nespoštovanja in ignoriranja označb na parkirnih mesti se slepi, slabovidni oziroma njihovi spremljevalci ter drugi invalidi dnevno srečujejo s problemom pomanjkanja parkirnih mest ter težavami pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Zasedeno mesto npr. lahko bistveno podaljša pot slepemu s spremljevalcem do vhoda v stavbo, invalidu na vozičku pa oteži izstopanje in vstopanje iz/v avtomobila, saj na običajnem parkirnem mestu nima dovolj prostora za uporabo vozička.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije


Zveza Sonček

Zveza Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je neprofitna, nevladna in nepolitična–nacionalna invalidska organizacija in deluje po načelih socialnega podjetništva. Kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališče društev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami po svetu. Organizacija deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in na področju zdravstva, izobraževanja in kulture.

Zveza Sonček »

Zveza za šport invalidov Slovenije

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov. Sedanja organiziranost ZŠIS – PK ima svoje korenine v 90. letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 nacionalnih invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo ŽŠIS-PK, ki je postala zveza nacionalnih invalidskih zvez. Poverile so ji izvajanje športne dejavnosti na državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem na najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih tekmovanjih, kot so evropska in svetovna prvenstva, svetovne in paraolimpijske igre.

ZŠIS-PK »

Parkiranje pred vrati je bilo že od nekdaj prestiž in privilegij pomembnih oseb. Z razvojem družba pa ta “privilegij pripada invalidom”, ki pa ni povezan s prestižem, ampak je povezan z lažjo in hitrejšo dostopnostjo do cilja. Zavedati se moramo, da mora invalid pri odprtih vratih svojega avtomobila, predno se presede na invalidski voziček, le te ga predhodno sestaviti. Za to pa potrebuje dovolj prostora. Prostor, ki je jasno črtasto označen, da sploh lahko pride do izvedbe nujno potrebnega manevra. Široko parkirišče za invalide ima le tako svojo uporabno vrednost, ki pa si jo drugi neinvalidi večkrat neupravičeno prilastijo, le invalidnosti jim ne vzame nihče.

Damjan Lazar, predsednik ZŠIS-PKURI-SOČA

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Inštitut URI – SOČA je v petdesetih letih svojega obstoja postal mednarodno uveljavljena ustanova, ki s svojim znanjem, izkušnjami in raziskovalnim delom in številnimi nastopi naših strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah pripomore k razvoju rehabilitacijske dejavnosti. Inštitut je organizacija, ki jo lahko prištevamo med uspešnejše na področju zdravstva.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča »

Pacienti, ki prihajajo v URI – Soča na rehabilitacijo, so velikokrat tudi gibalno ovirani. Zato zelo dobro poznamo zagate, s katerimi se srečujejo ob mobilnosti v vsakdanjem okolju. Menim, da bi toleranca in spoštovanje potreb oseb s posebnimi potrebami morala biti v vrhu vrednot v današnji družbi. Temu pa žal vedno ni tako, kar se vidi tudi pri zasedanju njihovih parkirnih mest. Tudi na URI - Soča se dnevno srečujemo z napačno parkiranimi vozili na prostorih, ki so označeni za parkiranje za invalide. Proti takšnemu ravnanju se borimo s tem, da voznike dodatno osveščamo, ter, če je potrebno, vozila tudi odstranimo. Zato v URI – Soča z veseljem podpiramo projekt »Parkiraj izgovore drugam«.

Mag. Robert Cugelj, generalni direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS - Soča


Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Varuh je samostojen in od drugih državnih institucij neodvisen organ. Bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljevanju: organi) v Republiki Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Varuh lahko preiskuje primere nezakonitega ali nepravilnega dela organov in se pri svojem delu ravna po določilih ustave, pravnega reda Republike Slovenije ter mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojem posredovanju se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Kot varuhinja človekovih pravic se zavedam, da so posebne skrbi v naši družbi potrebni zlasti najranljivejši, med njimi zagotovo invalidi. Tudi sama sem že opozarjala na težavnost dostopov za invalide, sedala celo na invalidski voziček in v trenutku ugotovila, kako je lahko svet drugačen ali celo krut do prikrajšanih. Zato podpiram vsa prizadevanja, ki bi jim olajšala vsakodnevno življenje. Kampanji se z veseljem pridružujem in vabim še druge. Skupaj bomo zagotovo zmogli.

Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije


Društvo študentov invalidov

Društvo študentov invalidov Slovenije

Društvo študentov invalidov Slovenije je bilo ustanovljeno z namenom zagovarjanja interesov in posebnih potreb študentov s posebnimi potrebami ter izvajanja programov pomoči in drugih aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju položaja študentov s posebnimi potrebami na področju izobraževanja, bivanja in zaposlovanja.

Društvo študentov invalidov Slovenije